1-نویسندگان کتاب های جهانگشا و سمک عیار به ترتیب کدام گزینه است؟

الف-عطا ملک جوینی-فرامرز بن خداداد      ب)ابولفظل بیهفی – فرامرز بن خداداد             

ج)فرامرز بن خداداد-عطا ملک حوینی        د)عطاملک جوینی-ابولفظل بیهقی

2-در این کار تعبیه ای هست

الف) یعنی کاری فراهم شده است.

ب)نقشه ای از پیش برای این کار کشیده شده است.

ج)در این کار زحمت و رنج وجود دارد.

د)در این کار گرفتاری است.

3-موضوع اصلی آن پیوند انسان با زندگی و طبیعت و وظیفه ی اساسی آن تحلیل روحیات انسان و نحوه ی برخورد او با حوادث زندگی است.

الف)ادبیات حماسی       ب)ادبیات تعلیمی                ج)ادبیات غنایی                 د)ادبیات نمایشی

4-با توجه به دو بیت زیر کدام کلمات استعاره هستند

شر که آن دید دشنه باز گشاد       پیشه آن خاک تشنه رفت چو باد

در چراغ دو چشم او زد تیر         نامدش کشتن چراغ درید

الف)باد ،چراغ             ب)،شر ، تشنه                  ج)چراغ ، باد                    د) خاک ، چراغ

5- "برای طوطی کارهای شگفت انگیز نشان می داد تا شاید سخن بگوید" معنی کدام گزینه  است؟

الف)هدیه های می داد هر درویش را / تا بیابد نطق مرغ خویش را

ب)در خطاب آدمی ناطق بدی /در نوای طوطیان حاذق بدی

ج)می نمود آن مرغ را هرگون شگفت / تا که باشد کاندر آید او به گفت

د)در دکان بئدی نگهبان دکان / نطقه گفتی با همه سودا گران

6- راه دهید یار را ، آن مه ....................را           کز رخ نور بخش او نور ..................می رسد

الف)ده چار ، نثار         ب)چراغ ، به کنار              ج)روشن ، شکار                د)چراغ ، یار

7-کتاب "ریشه در ابر" از کیست و در چه غالبی می باشد؟

الف)شفیعی کدکنی ، نیمایی                     ب)شهید آوینی ، نیمایی       

ج) شفیعی کدکنی ، چهار پاره                   د)محمد رضا عبدالملکیان ، نیمایی

8- زبان کشیدن در بیت زیر به چه معنیست؟

بیچاره گی ورا چو دیدند / در چاره گری زبان کشیدند

الف)زبان را بریدند                   ب)سخن گفتند

ج)متوسل شدند                                    د)اشاره کردند

9- "جوانی نو دار کاین مرغ زیبا / نماند در این خانه ی استخوانی" مرغ زیبا و خانه ی استخوانی به معنی .......آمده است؟

الف)روزگار ، قفس                   ب)جوانی ، کتاب زندگانی                

ج)جوانی ، جسم                       د)روزگار ، جسم

10-بیگانه ستیزی در کدام بیت مشاهده می شود؟

الف)جامه ای کو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است

ب)خانه ای کو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

ج)فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش / بنمایید که هرکس نکند مثل من است

د)آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک / فکر ویران شدن خانه ی صیاد کنیدتاريخ : چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ | 23:3 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |