باسمه تعالی                                                   

سوالات امتحانی نوبت دوم درس ادبیات فارسی(2)     پایه ی دوم رشته ی ادبیات وعلوم انسانی       دبیرستان علامه ی امینی  شهرستان شادگان

 نام و نام خانوادگی:                              نام پدر:                      تاریخ امتحان:   25 /2/ 91         وقت: 75 دقیقه   سال تحصیلی 91-90

 الف- بیان و معنی و مفهوم شعر و نثر ( 6 نمره)

1 - الهی ، عذر مارا بپذیر ، بر عیب های ما مگیر. 25/0                                                                                                       

2 – شب از چشم تو ، آرامش را به وام دارد. 25/0                                                                                                               

3 – در تستر در مدرسه ی امام شرف الدین منزل کردم25/0

4- از هر سو رقعه ها به او فرستادند. 25/0

5 – با اونشاید در یقه افکندن. 5/0                                                                                                                                   

6 – هرکس آن دعا را با خود دارد ، گلوله به او کارگر نیست ..5/0

7 - فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. 5/0                                                                                  

8-  برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن                        که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.75/0                                           

9 - سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد                     دلبر که در کف او موم است سنگ خارا   75/0                                    

10– به وقت صبح قیامت که سر زخاک بر آرم                      به گفت وگوی تو خیزم به جست وجوی تو باشم        1نمره

11- عنان گیر تو روزی جمال درد دین باشد                          عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی  1نمره                              

                                                                                                                                                                             

ب) معنی لغت: (2 نمره هر مورد 25/0)                     

هریک از لغات مشخص شده ی زیر را معنی کنید.

1- شب عید نوروزبود و موقع ترفیع رتبه .                        2- مسیل های مهیب راه می پیمایم.

3- خطیب بر مرکب چموش سخن سوارمی شد.                   4- مناعت و اعتماد به نفس در سراسر شاهنامه دیده می شود.

5- تمام ملتزمین حاضر بودند.                                       6- در قعر ضمیر سازندگان بنا .

7- فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ                               8- صولت حیدری را دست مایه کودکانه شان کردی انشایی می ساخت

........................................................................................................................................................................

ج) درک مطلب (4 نمره)

  1- در بیت " تو یک ساعت چو، افریدون، به میدان باش، تا زان پس               به هر جانب روی آری درفش کاویان بینی . "  

          «درفش کاویان» نماد چیست؟ 5/0

2-با توجه به ابیات زیر به سوالات پاسخ دهید:

در این سرای بی کسی ،کسی به در نمی زند                               به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند

یکی زشب گرفتگان چراغ بر نمی کند                                      کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند

نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار                                      دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند

نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                                    اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

الف- شاعر در بیت اول "پرنده پر نمی زند" را کنایه از چه می داند ؟5/0                                                                                     

ب- منظور از " شب گرفتگان " در بیت دوم چیست؟   5/0

ج- - " در انتظار غبار بی سوار نشستن " کنایه از چیست ؟5/0

د- در بیت آخر شاعر انسانی را که فایده اش به دیگران نمی رسد را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟ و باید چه برخوردی با                         

او نمود؟5/0

3- بیت «ده روز مهر گردون افسانه است و افسون                   نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا»  در بردارنده ی 0

چه پیامی است؟5/0

4- او شعر هم می گفت: زیاد هم می گفت اما به قول نظامی خشت می زد. در این عبارت منظور از "خشت زدن" چیست؟5/0                     

5- خشک آمد کشتگاه من / در جوار کشت همسایه . منظور از «کشتگاه من» چیست؟5/0                                                                 

......................................................................................................................................................................

د- دانش های ادبی (3 نمره)

1- جمال زاده نخستین مجموعه ی داستان کوتاه ایرانی را تحت عنوان ............... در سال 1300 منتشر کرد. 5/0                                                                            

2- در ابیات زیر واژه های مشخص شده چه آرایه ای دارند؟                                                                                                     

الف- ساز او باران، سرودش باد / جامه اش شولای عریانی ست 5/0نمره                                                                                     

ب- به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم            به خواب عافیت آن گه به بوی تو باشم                                                                  

3- نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید. 5/0                                                                                                                     

الف- طرحی از یک زندگی                                        ب- سووشون                                                                                    

4- شاخص ترین شاعر مذهبی قبل از انقلاب و سراینده رهگذر آفتاب کیست ؟5/0

5- به اشعاری که در زندان سروده می شوند  چه می گویند ؟5/

6- کدام منظومه ی شعری را سرآغاز شعر نو دانسته اند؟5/0

 خود آزمایی (3 نمره)                                                           

1- پولک نشان شدن دستمال در بیت زیر نشانه ی چیست؟ 5/0

همان دستمالی که پولک نشان شد         و پوشید اسرار چشم ترت را                                                                                          

2- « با چشمانی یتیم ندیدنت» یعنی چه؟5/0                                                                                                                       

3- مقصود از اصطلاحات زیر چیست؟5/0                                                                                                                         

الف- شکم را صابون زدن                                ب- چند مرده حلاج بودن  

4- مقصود از بیت "خورده قسم اختران به پاداشم                بسته کار آسمان به پیکارم " چیست؟5/0                                                   

5- دو کلمه بنویسد که با قاعده ممال ساخته شده اند؟5/0                                                                                                          

6-  معنی عبارت "شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید" را بنویسید؟5/0                                                                      

 و- شعر حفظی (2 نمره)

در اشعار زیر نقطه چین ها را پر کنید.                                                                                                                              

1- گفت گویی در زبان ما فکند                جست و جویی در..............5/0

2 – چون در آن غوغا عراقی را بدید        .........................................5/0                                                                          

3- قایقی خواهم ساخت / خواهم انداخت به آب / دور خواهم شد از این .................../

که در آن هیچ کسی نیست که                                                                                      در .............../ قهرمانان را بیدار کند. 5/0

4 – و درآن تابش تنهایی ماهی گیران / می فشانند فسون از.........../ هم چنان ...........          5/0

  

                                                            سر افراز و کامیاب باشید.                                                                                   تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 12:32 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |